Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị BIDV có 11 thành viên, trong đó có 01 ủy viên độc lập

Ông Phan Đức Tú

Chủ tịch HĐQT

Sinh năm 1964

Năm 1987, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 01/1998 là Giám đốc BIDV Quảng Ngãi; từ tháng 3/2005 là Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ BIDV; từ tháng 6/2007 là Phó Tổng Giám đốc BIDV; từ tháng 5/2012 là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BIDV; từ 15/11/2018 là Chủ tịch HĐQT BIDV.

Ông Lê Ngọc Lâm

Ủy viên HĐQT

Sinh năm 1975

Năm 1997, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 10/2010 là Phó Giám đốc BIDV Sở Giao dịch 1; từ tháng 04/2012 là Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng; từ tháng 04/2013 là Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp; từ tháng 01/2015 là Phó Tổng Giám đốc BIDV; từ ngày 15/11/2018 là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành BIDV; từ ngày 12/03/2021 là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BIDV

Bà Phan Thị Chinh

Ủy viên HĐQT

Sinh năm 1968

Năm 1991, bà bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 8/2004 là Giám đốc Ban Tài chính BIDV; từ tháng 6/2007 là Phó Tổng Giám đốc BIDV; từ tháng 04/2014 đến nay là Ủy viên HĐQT BIDV.

Ông Ngô Văn Dũng

Ủy viên HĐQT

Sinh năm 1968

Năm 1998, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 09/2004 là Giám đốc Ban Quản lý rủi ro BIDV; từ tháng 12/2007 là Giám đốc BIDV Hà Nội; từ tháng 6/2015 đến nay là Ủy viên HĐQT BIDV.

Ông Phạm Quang Tùng

Ủy viên HĐQT

Sinh năm 1971

Năm 1996, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 1/2006 là Giám đốc Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC); từ tháng 10/2010 là Phó Tổng Giám đốc BIDV kiêm Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC); từ tháng 6/2016 là Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB); từ tháng 4/2018 đến nay là Ủy viên HĐQT BIDV.

Ông Yoo Je Bong

Ủy viên HĐQT

Sinh năm: 1962

Từng giữ các chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tài chính Hana; Giám đốc Khối Chiến lược Toàn cầu, Tập đoàn Tài chính Hana; Giám đốc Điều hành phụ trách Khối Kinh doanh Toàn cầu, KEB Hana Bank. Từ ngày 27/12/2019, ông là Ủy viên HĐQT BIDV.

Ông Lê Kim Hòa

Ủy viên HĐQT

Sinh năm 1965

Năm 1987, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 09/2002 là Giám đốc BIDV ĐăkLăk; từ tháng 08/2007 là Giám đốc Ban Tín dụng; từ tháng 05/2009 là Giám đốc BIDV TP. Hồ Chí Minh; từ tháng 09/2013 là Phó Tổng Giám đốc BIDV; từ tháng 3/2020 là Ủy viên HĐQT BIDV

Ông Trần Xuân Hoàng

Ủy viên HĐQT

Sinh năm 1965

Năm 1989, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 07/1996 là Phó Giám đốc BIDV Gia Lai; từ tháng 7/2006 là Phó Giám đốc BIDV Sở Giao dịch 2; từ tháng 8/2008 là Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ; từ tháng 5/2012 là Phó Tổng Giám đốc BIDV, từ tháng 3/2020 là Ủy viên HĐQT BIDV.

Ông Quách Hùng Hiệp

Ủy viên HĐQT

Sinh năm 1969

Năm 1991, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 6/1999 đến tháng 7/2002 là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt (LVB); từ tháng 12/2004 là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Liên doanh VID PUBLIC; từ tháng 4/2005 là Phó Giám đốc BIDV Sở Giao dịch 1; từ tháng 01/2007 là Giám đốc Sở Giao dịch 3; từ tháng 10/2010 đến tháng 01/2024 là Phó Tổng Giám đốc BIDV; từ ngày 30/01/2024 là Ủy viên Hội đồng Quản trị BIDV.

Ông Đặng Văn Tuyên

Ủy viên HĐQT

Ông Đặng Văn Tuyên

Sinh năm 1973

Năm 1996, ông bắt đầu công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; từ tháng 03/2016 – 02/2020 là Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; từ tháng 02/2020 – tháng 04/2023 là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; từ tháng 04/2023 là Ủy viên HĐQT  của BIDV.

Ông Nguyễn Văn Thạnh

Ủy viên HĐQT độc lập

Sinh năm 1960

Năm 1982, ông bắt đầu làm việc tại Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Ninh; từ tháng 09/1994 là Chánh Văn phòng Ngân hàng Công thương Việt Nam; từ tháng 02/1996 là Trưởng phòng Quản lý tài chính Ngân hàng Công thương Việt Nam; từ tháng 10/1999 là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam; từ tháng 01/2012 là Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam; từ tháng 05/2015 là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; từ tháng 05/2022 là Ủy viên HĐQT độc lập của BIDV.

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát BIDV có 04 thành viên

Bà Tạ Thị Hạnh

Trưởng Ban Kiểm soát

Sinh năm 1972

Năm 1994, bà bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 01/2010 là Giám đốc Trung tâm Dịch vụ khách hàng; từ tháng 6/2011 đến tháng 01/2024 là Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Kế toán BIDV; từ ngày 30/01/2024 là Trưởng Ban Kiểm soát BIDV.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Thành viên /n Ban Kiểm soát

Sinh năm 1980

Năm 2002, bà bắt đầu công tác tại BIDV; từ năm 2015-2020 là Phó Giám đốc Ban Quản lý hiệu quả hoạt động BIDV, Phó Giám đốc chi nhánh BIDV Hai Bà Trưng; từ tháng 11/2020 là Phó Giám đốc Ban Kế hoạch BIDV; từ tháng 3/2021 là thành viên Ban Kiểm soát BIDV.

 

 

Ông Cao Cự Trí

Thành viên /n Ban Kiểm soát

Sinh năm 1966

Năm 2002, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 3/2012 là thành viên Ban Kiểm soát BIDV.  

Ông Nguyễn Trung Kiên

Thành viên /n Ban Kiểm soát

Sinh năm 1973

Năm  1995, ông bắt đầu công tác tại BIDV; từ tháng 02/2008 - 06/2009 là Phó Trưởng phòng Kiểm toán - Ban Kiểm soát BIDV; từ tháng 06/2009 - 12/2011 là Phó Giám đốc Ngân hàng liên doanh Lào Việt (Hà Nội); từ tháng 01/2012 - 09/2013 là Giám đốc Ngân hàng liên doanh Lào Việt (Hà Nội); từ tháng 10/2013 - 09/2022 là Giám đốc Chi nhánh BIDV Chương Dương; từ tháng 10/2022 - 01/2024 là Phó Trưởng Kiểm toán nội bộ BIDV; từ ngày 30/01/2024 là thành viên Ban Kiểm soát BIDV.

Ban điều hành

Ban điều hành

Ban điều hành BIDV có Tổng Giám đốc, 09 Phó Tổng Giám đốc và 03 thành viên khác

Ông Lê Ngọc Lâm

Tổng Giám đốc

Sinh năm 1975

Năm 1997, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 10/2010 là Phó Giám đốc BIDV Sở Giao dịch 1; từ tháng 04/2012 là Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng; từ tháng 04/2013 là Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp; từ tháng 01/2015 là Phó Tổng Giám đốc BIDV; từ ngày 15/11/2018 là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành BIDV; từ ngày 12/03/2021 là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BIDV 

Ông Trần Phương

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1973

Năm 1997, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 7/2007 là Giám đốc Ban Quản lý dự án Cổ phần hóa; từ tháng 9/2008 là Giám đốc Ban Kế hoạch Phát triển kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án Cổ phần hóa; từ tháng 5/2012 đến nay là Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Ông Lê Trung Thành

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1964

Năm 1992, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 09/2002 là Phó Giám đốc điều hành BIDV An Giang; từ tháng 02/2004 là Phó trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng ban chuyên trách phát triển mạng lưới kinh doanh BIDV tại TP. Hồ Chí Minh; từ tháng 12/2004 là Giám đốc BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa; từ tháng 07/2014 đến nay là Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Ông Nguyễn Thiên Hoàng

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1973

Năm 1993, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 10/2007 là Giám đốc BIDV Quảng Bình; từ tháng 5/2012 là Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ kiêm Giám đốc BIDV Quảng Bình; từ tháng 7/2012 là Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ; từ tháng 6/2016 đến nay là Phó Tổng giám đốc BIDV.

Ông Hoàng Việt Hùng

Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1972

Từ tháng 12/1996, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 11/2007 là Phó Giám đốc Chi nhánh BIDV Nghệ An; từ tháng 01/2013 là Giám đốc Chi nhánh BIDV Nghệ An; từ tháng 04/2019 là Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự; từ tháng 3/2020 là Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Ông Phan Thanh Hải

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm: 1977

Năm 2001, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từng giữ các chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Vĩnh Long, Giám đốc Ban Kế hoạch chiến lược, Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp lớn; từ ngày 01/05/2019 được bổ nhiệm chức vụ Trưởng Khối Ngân hàng bán buôn; từ tháng 3/2020 là Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Ông Trần Long

Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1976

Từ tháng 04/1999, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 02/2012 là Phó Giám đốc Ban Kế hoạch chiến lược; từ tháng 05/2012 là Giám đốc Ban Kế hoạch  chiến lược; từ tháng 09/2014 là Giám đốc Chi nhánh BIDV Hà Thành; từ tháng 3/2020 là Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao

Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1978

Từ tháng 12/2000, bà bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 08/2010 là Phó Giám đốc Chi nhánh BIDV Sở giao dịch 1; từ tháng 04/2012 là Giám đốc Ban Phát triển Ngân hàng bán lẻ; từ tháng 06/2015 là Giám đốc Chi nhánh BIDV Hà Nội; từ tháng 3/2020 là Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Ông Lại Tiến Quân

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1974
Năm 1997, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 12/2008 – 03/2012 là Phó Giám đốc Chi nhánh Thanh Xuân; từ tháng 03/2012 – 01/2024 là Giám đốc Chi nhánh Thanh Xuân (từ tháng 07/2021 – 10/2022 kiêm phụ trách Chi nhánh Nam Sài Gòn); từ ngày 30/01/2024 là Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Ông Đoàn Việt Nam

Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm 1976
Năm 1998, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 03/2008 – 06/2010 là Phó Giám đốc Chi nhánh Yên Bái; từ tháng 07/2010 – 09/2012 là Giám đốc Chi nhánh Yên Bái; từ tháng 10/2012 – 03/2016 là Ủy viên HĐQT,Tổng giám đốc LaoVietBank; từ tháng 04/2016 – 08/2016 là Giám đốc Ban Thư ký HĐQT và quan hệ cổ đông; từ 08/2016 – 01/2024 là Giám đốc Chi nhánh Sở Giao dịch 1; từ ngày 30/01/2024 là Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Ông Từ Quốc Học

Trưởng Khối Giám sát và Tuân thủ

Sinh năm 1963

Cử nhân Tài chính Ngân hàng.

Năm 1987, ông bắt đầu làm việc tại BIDV; từng giữ các chức vụ: Giám đốc Chi nhánh BIDV Hòa Bình, Giám đốc Ban Kiểm tra BIDV; từ tháng 05/2019 là Trưởng Khối Giám sát và Tuân thủ .

Bà Bùi Thị Hòa

Kế toán trưởng

Sinh năm 1976
Năm 1999, bà bắt đầu làm việc tại BIDV; từ tháng 08/2008 – 06/2013 là Phó Giám đốc Ban Tài chính; từ tháng 06/2013 – 07/2014 là Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch 3; từ tháng 07/2014 – 07/2015 là Giám đốc Ban QLDA Đo lường lợi nhuận đa chiều; từ tháng 08/2015 – 10/2020 là Giám đốc Ban Quản lý Hiệu quả hoạt động; từ tháng 11/2020 – 03/2023 là Giám đốc Ban Phát triển Ngân hàng Bán lẻ; từ tháng 04/2023 – 01/2024 là Phó Trưởng khối kiêm Giám đốc Ban Khách hàng bán lẻ; từ ngày 30/1/2024 là Kế toán trưởng BIDV. Bà Hòa có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}