Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo lãi suất trái phiếu BIDV mã BIDL2128002C, BIDL2129003C, BIDL2131004C (mã đã đăng ký tại VSD lần lượt là BID122003, BID122004 và BID122005) áp dụng cho kỳ tính lãi từ 25/01/2023 đến 25/01/2024 như sau:

+ Trái phiếu mã BIDL2128002C (mã tại VSD là BID122003): Lãi suất áp dụng cho kỳ thanh toán lãi kể từ và bao gồm ngày 25/01/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 25/01/2024 là 7,90%/năm (chi tiết tại Thông báo lãi suất đính kèm)

+ Trái phiếu mã BIDL2129003C (mã tại VSD là BID122004): Lãi suất áp dụng cho kỳ thanh toán lãi kể từ và bao gồm ngày 25/01/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 25/01/2024 là 8,30%/năm (chi tiết tại Thông báo lãi suất đính kèm)

+ Trái phiếu mã BIDL2131004C (mã tại VSD là BID122005): Lãi suất áp dụng cho kỳ thanh toán lãi kể từ và bao gồm ngày 25/01/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 25/01/2024 là 8,40%/năm (chi tiết tại Thông báo lãi suất đính kèm)

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}