BIDV công bố mức lãi suất cho vay bình quân và chênh lệch lãi suất bình quân kỳ tháng 6/2024 như sau:

Đơn vị: %/năm

Lãi suất cho vay bình quân

5,82

Chênh lệch lãi suất (cho vay bình quân –  huy động vốn bình quân)

3,13

Chênh lệch lãi suất sau khi trừ các chi phí liên quan hoạt động huy động vốn, sử dụng vốn

1,84

 


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}