Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô (BIDV Thành Đô) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản, số lượng, chất lượng của các tài sản đấu giá như sau:

Tài sản thứ nhất: Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông Nguyễn Tiến Dũng thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số: CV 188224; Số vào sổ cấp GCN: CS 10343, do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày: 14/03/2020.

- Địa chỉ tài sản: Xóm Bộ, thôn Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

- Giá khởi điểm: 4.080.000.000 đồng

(Bằng chữ: Bốn tỷ không trăm tám mươi triệu đồng)

Tài sản thứ hai: Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Ông Nguyễn Mạnh Quý thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số: CV 188223; Số vào sổ cấp GCN: CS 10345, do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày: 14/03/2020.

- Địa chỉ tài sản: Xóm Bộ, thôn Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

- Giá khởi điểm: 2.523.500.000 đồng

(Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm hai mươi ba triệu, năm trăm nghìn đồng)

Tài sản thứ ba: Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bà Nguyễn Thị Yên thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số: CV 188227; Số vào sổ cấp GCN: CS 10344, do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày: 14/03/2020.

- Địa chỉ tài sản: Xóm Bộ, thôn Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

- Giá khởi điểm: 2.726.500.000 đồng

(Bằng chữ: Hai tỷ bẩy trăm hai mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng)

Tài sản thứ tư: Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bà Trần Thị Bích Hồng thuộc “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số: CV 188222; Số vào sổ cấp GCN: CS 10346, do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày: 14/03/2020.

- Địa chỉ tài sản: Xóm Bộ, thôn Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

- Giá khởi điểm: 3.055.500.000 đồng

(Bằng chữ: Ba tỷ không trăm năm mươi lăm triệu, năm trăm nghìn đồng)

=> Tổng giá khởi điểm 4 tài sản trên là: 12.385.500.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ ba trăm tám mươi lăm triệu năm trăm nghìn đồng)

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Thành Đô phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô, Phòng giao dịch Đức Giang, Địa chỉ: 122 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội.

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Khắc Anh (Email: Anhnk3@bidv.com.vn; SĐT: 0948176665).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Các tiêu chí khác theo yêu cầu của Chi nhánh.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

- Các tài liệu khác theo yêu cầu của chi nhánh.

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Thành Đô sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Thành Đô không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}