Biểu phí các dịch vụ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam dành cho khách hàng như sau:

I. BIỂU PHÍ DỊCH VỤ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN:

 1. Biểu phí dịch vụ Thẻ (áp dụng từ ngày 15/10/2022)
 2. Biểu phí dịch vụ quản lý tài khoản (áp dụng từ ngày 01/01/2023)
 3. Biểu phí dịch vụ chuyển tiền trong nước (áp dụng từ ngày 05/12/2022)
 4. Biểu phí dịch vụ tài khoản số chọn (áp dụng từ ngày 15/10/2022)
 5. Biểu phí dịch vụ chuyển tiền nước ngoài (áp dụng từ ngày 05/12/2022)
 6. Biểu phí dịch vụ quản lý tài sản và tiền mặt (áp dụng từ ngày 05/12/2022)
 7. Biểu phí dịch vụ ngân hàng điện tử (áp dụng từ ngày 01/11/2023)
 8. Hạn mức giao dịch trên SmartBanking (áp dụng từ ngày 18/10/2022)

II. BIỂU PHÍ DỊCH VỤ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP: 

 1. Biểu phí Thẻ ghi nợ doanh nghiệp (áp dụng từ ngày 01/11/2023)
 2. Biểu phí Thẻ tín dụng doanh nghiệp (áp dụng từ ngày 01/11/2023)
 3. Biểu phí Chuyển tiền (áp dụng từ ngày 01/11/2023)
 4. Biểu phí dịch vụ Tài khoản (áp dụng từ ngày 01/11/2023)
 5. Biểu phí Ngân hàng số (áp dụng từ ngày 01/11/2023) 
 6. Biểu phí Ngân quỹ (áp dụng từ ngày 01/11/2023)

Lưu ý: 

a. Đây là biểu phí khung áp dụng cho khách hàng tổ chức. Tùy tình hình thực tế, Chi nhánh tại các địa bàn cụ thể sẽ áp dụng biểu phí riêng cho khách hàng tổ chức trên địa bàn.

b. Bản tiếng Anh được chuẩn bị như là một bản dịch của bản tiếng Việt, bất kỳ sự khác biệt nội dung nào giữa hai bản sẽ được coi là lỗi dịch thuật và bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}