BIDV trân trọng thông báo tới Quý khách hàng về thủ tục giao dịch tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn và chứng chỉ tiền gửi như sau:

1. Giao dịch gửi tiền – rút tiền

Địa điểm giao dịch

Khách hàng đến trực tiếp bất kỳ điểm giao dịch hợp pháp nào của BIDV để thực hiện giao dịch.Trong trường hợp chi nhánh tiếp nhận yêu cầu của khách hàng không có thẩm quyền giao dịch, chi nhánh tiếp nhận sẽ phối hợp với chi nhánh có thẩm quyền để thực hiện giao dịch.

Hồ sơ giao dịch

Đối với giao dịch gửi:

-  Giấy yêu cầu gửi tiền có kỳ hạn theo mẫu của BIDV hoặc Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn ký kết giữa khách hàng và ngân hàng;

-  Bảng kê thu tiền mặt (nếu có);

-  Bản gốc Giấy tờ xác minh thông tin khách hàng còn thời hạn hiệu lực;

-  Bản gốc Giấy tờ xác minh thông tin của người đại diện theo pháp luật (Trường hợp giao dịch thông qua người đại diện/giám hộ);

-  Các giấy tờ liên quan khác (như văn bản ủy quyền trong giao dịch lần đầu/uỷ quyền từng lần, văn bản thỏa thuận đồng sở hữu trong trường hợp khách hàng thỏa thuận đồng sở hữu tiền gửi chung).

Đối với giao dịch rút:

- Giấy yêu cầu rút tiền gửi có kỳ hạn theo mẫu của BIDV;

- Bản gốc chứng nhận tiền gửi hoặc Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn đã ký kết;

- Bản gốc các Giấy tờ xác minh thông tin khách hàng, giấy tờ liên quan tương tự giao dịch gửi.

Thủ tục giao dịch

-  Khách hàng lập đề nghị, ký chữ ký theo mẫu chữ ký đã đăng ký giao dịch tại ngân hàng và cung cấp hồ sơ cho cán bộ ngân hàng;

-  Căn cứ hồ sơ hợp lệ của khách hàng, bộ phận giao dịch thực hiện theo yêu cầu của khách hàng;

-  Sau khi giao dịch được hoàn tất, khách hàng nhận liên 2 chứng từ giao dịch và/hoặc chứng nhận tiền gửi/ Hợp đồng tiền gửi (đối với giao dịch gửi tiền gửi tiết kiệm/ Chứng chỉ tiền gửi/tiền gửi có kỳ hạn). Khách hàng kiểm tra các thông tin trên chứng từ, trên chứng nhận tiền gửi/Hợp đồng so với nội dung đã yêu cầu trước khi rời khỏi quầy giao dịch. Nếu có bất kỳ nội dung nào chưa chính xác, khách hàng thông báo với ngân hàng.

2. Cung cấp thông tin (CCTT)

Ngân hàng cung cứng dịch vụ cung cấp thông tin khách hàng, (bao gồm: Thông tin định danh, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về giao dịch.)

Địa điểm giao dịch

Khách hàng đến trực tiếp bất kỳ chi nhánh nào BIDV để thực hiện giao dịch.

Hồ sơ giao dịch

-  Đề nghị cung cấp thông tin theo mẫu của ngân hàng;

-  Bản gốc Giấy tờ xác minh thông tin khách hàng còn thời hạn hiệu lực.

Thủ tục giao dịch

-  Khách hàng lập đề nghị, ký chữ ký theo mẫu chữ ký đã đăng ký giao dịch tại ngân hàng và cung cấp hồ sơ cho cán bộ ngân hàng.

-  Căn cứ hồ sơ hợp lệ của khách hàng, bộ phận giao dịch thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu của khách hàng.

-  Khách hàng nhận Giấy xác nhận của ngân hàng.

3. Tạm khóa/giải tỏa tài khoản

Tạm khóa là việc giữ một phần hoặc toàn bộ số dư trên tài khoản tiền gửi. Số tiền bị tạm khóa sẽ không được giao dịch cho đến khi chấm dứt tạm khóa (giải tỏa). Khách hàng được giao dịch trên số dư còn lại chưa bị tạm khóa. Số tiền tạm khóa và chưa tạm khóa đều được hư¬ởng lãi theo quy định của sản phẩm.

Địa điểm giao dịch

-  Khách hàng đến trực tiếp bất kỳ chi nhánh nào BIDV để thực hiện giao dịch.

Hồ sơ giao dịch

-  Đề nghị tạm khóa/giải tỏa theo mẫu của ngân hàng;

-  Bản gốc Giấy tờ xác minh thông tinkhách hàng còn thời hạn hiệu lực;

-  Bản gốc Chứng nhận tiền gửi/ Hợp đồng tiền gửi nếu giao dịch tạm khóa tiền gửi có kỳ hạn.

Thủ tục giao dịch

-  Khách hàng lập đề nghị, ký chữ ký theo mẫu chữ ký đã đăng ký giao dịch tại ngân hàng và cung cấp hồ sơ cho cán bộ ngân hàng;

-  Căn cứ hồ sơ hợp lệ của khách hàng, bộ phận giao dịch thực hiện tạm khóa/giải tỏa khoản tiền gửi theo yêu cầu của khách hàng;

-  Khách hàng nhận 01 bản đề nghị tạm khóa có xác nhận của ngân hàng.

4. Chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi

Chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi (sau đây gọi là chuyển nhượng) là hình thức chuyển quyền sở hữu khoản tiền gửi từ chủ sở hữu hiện tại sang chủ sở hữu mới. Sau khi chuyển nhượng, tên tài khoản là tên của người nhận chuyển nhượng; số tài khoản, lãi suất, phương thức nhận lãi,... của tài khoản tiền gửiđược giữ nguyên.

Tiền gửi chuyển nhượng phải thuộc đối tượng không bị hạn chế chuyển nhượng như không bị phong tỏa toàn bộ hoặc một phần; tạm khóa, tạm giữ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; không là đối tượng để đảm bảo cho bất kỳ nghĩa vụ nào, không bị tranh chấp. Bên nhận chuyển nhượng là tổ chức, cá nhân có Hồ sơ thông tin khách hàng tại BIDV và được phép tham gia sản phẩm tiền gửi được chuyển nhượng, phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của BIDV đối với từng sản phẩm tiền gửi.

Địa điểm giao dịch

Khách hàng đến trực tiếp chi nhánh mở tài khoản để thực hiện giao dịch. Trong trường hợp khách hàng đến khác chi nhánh mở tài khoản, chi nhánh tiếp nhận sẽ phối hợp với chi nhánh có thẩm quyền để thực hiện giao dịch theo yêu cầu của khách hàng.

Hồ sơ giao dịch

-  Đề nghị chuyển nhượng khoản tiền gửi theo mẫu của ngân hàng;

-  Bản gốc Giấy tờ xác minh thông tin còn thời hạn hiệu lực của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng;

-  Bản gốc Chứng nhận tiền gửi/ Hợp đồng tiền gửi nếu giao dịch chuyển nhượng tiền gửi có kỳ hạn.

Thủ tục giao dịch

-  Người chuyển nhượng lập đề nghị. Người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng ký chữ ký theo mẫu chữ ký đã đăng ký giao dịch tại ngân hàng và cung cấp hồ sơ cho cán bộ ngân hàng;

-  Trường hợp người nhận chuyển nhượng chưa có Hồ sơ thông tin tại ngân hàng, người nhận chuyển nhượng đăng ký hồ sơ thông tin khách hàng theo quy định của BIDV;

-  Căn cứ hồ sơ hợp lệ của khách hàng, bộ phận giao dịch thực hiện chuyển nhượng khoản tiền gửi theo yêu cầu của khách hàng;

-  Bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng nhận mỗi bên 01 bản đề nghị có xác nhận của ngân hàng. Người nhận chuyển nhượng nhận chứng nhận tiền gửi đứng tên sở hữu của mình hoặc Phụ lục hợp đồng đối với tiền gửi có kỳ hạn.

5. Xử lý đối với trường hợp mất, rách, nhàu nátchứng nhận tiền gửi (Thẻ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, Hợp đồng thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn)

Khi chứng nhận tiền gửi (CNTG) của khách hàng bị mất, rách, nhàu nát, khách hàng đến báo ngân hàng để được cấp lại hoặc thanh toán theo yêu cầu.

Địa điểm giao dịch

Khách hàng đến trực tiếp bất kỳ chi nhánh nào của BIDV để thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, đối với giao dịch cấp lại CNTG, chỉ được thực hiện tại chi nhánh phát hành.

Hồ sơ giao dịch

-  Giấy báo mất/rách/nhàu náttheo mẫu của ngân hàng;

-  Bản gốc Giấy tờ xác minh thông tin khách hàng còn thời hạn hiệu lực;

-  Chứng nhận tiền gửi (Trong trường hợp báo rách, nhàu nát).

Thủ tục giao dịch

-  Khách hàng lập Giấy báo mất/rách/nhàu nát CNTG, ký chữ ký theo mẫu chữ ký đã đăng ký giao dịch tại ngân hàng và cung cấp hồ sơ cho cán bộ ngân hàng;

 - Căn cứ hồ sơ hợp lệ của khách hàng, bộ phận có thẩm quyền thực hiện khai báo thông tin báo mất CNTG của khách hàng:

+ Trường hợp CNTG bị mất, mọi giao dịch liên quan đến CNTG này được thực hiện sau 10 ngày làm việc kể từ ngày báo mất;

+ Trường hợp CNTG bị rách, nhàu nát: (i)Chứng nhận tiền gửi bị rách, nhàu nát không còn xác định được nội dung: Xử lý như đối với trường hợp báo mất; (ii) CNTG vẫn còn xác định được đầy đủ nội dung, CN thanh toán hoặc cấp lại theo yêu cầu khách hàng sau khi đã đối chiếu khớp đúng các thông tin về khách hàng và CNTG của khách hàng trên hệ thống.

- Khách hàng nhận 01 bản đề nghị có xác nhận của ngân hàng và nhận CNTG được cấp lại (nếu có); hoặc ngân hàng thực hiện thanh toán cho khách hàng theo quy trình rút khoản tiền gửi.

6. Ủy quyền giao dịch

Khách hàng có thể ủy quyền cho người khác sử dụngtiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi của chính khách hàng.

Đối với giao dịch gửi tiền, khách hàng chỉ có thể ủy quyền cho người khác gửi tiền gửi có kỳ hạn.

Địa điểm giao dịch

Khách hàng (người ủy quyền) và người được ủy quyền đến trực tiếp chi nhánh mở tài khoản để thực hiện giao dịch. Trong trường hợp khách hàng đến khác chi nhánh mở tài khoản, chi nhánh tiếp nhận sẽ phối hợp với chi nhánh có thẩm quyền để thực hiện giao dịch theo yêu cầu của khách hàng.

Hồ sơ giao dịch

-  Giấy ủy quyền sử dụng tài khoản tiền gửi theo mẫu của ngân hàng; hoặc Giấy ủy quyềnđược cơ quan công chứng chứng nhận hoặc cấp xã/huyện chứng thực và Mẫu đăng ký chữ ký của người được ủy quyền theo mẫu BIDV (nếu Giấy ủy quyền không có chữ ký người được ủy quyền);

-  Bản gốc Giấy tờ xác minh thông tin còn hiệu thời hạn lực của khách hàng và người được ủy quyền;

Thủ tục giao dịch

-  Khách hàng lập Giấy ủy quyền, ký chữ ký theo mẫu chữ ký đã đăng ký giao dịch tại ngân hàng và cung cấp hồ sơ cho cán bộ ngân hàng;

-  Căn cứ hồ sơ hợp lệ của khách hàng, bộ phận giao dịch thực hiện khai báo thông tin người được ủy quyền theo quy định của ngân hàng;

-  Khách hàng nhận 01 bản đề nghị có xác nhận của ngân hàng.

7. Đồng sở hữu khoản tiền gửi

Khi từ 2 người trở lên có nhu cầu cùng sở hữu khoản tiền gửi, khách hàng đến ngân hàng thực hiện việc mở và sử dụng tài khoản dưới dạng tài khoản/tiền gửi chung.

Địa điểm giao dịch

Các đồng chủ sở hữu tài khoản đến trực tiếp tại bất kỳ điểm giao dịch hợp pháp của BIDV để thực hiện giao dịch.

Hồ sơ giao dịch

-  Văn bản thỏa thuận đồng sở hữu tiền gửi chung theo mẫu của ngân hàng;

-  Bản gốc Giấy tờ xác minh thông tin còn thời hạn hiệu lực của các đồng sở hữu;

Thủ tục giao dịch

- Khách hàng lập Văn bản thoả thuận đồng sở hữu tiền gửi chung, ký chữ ký theo mẫu chữ ký đã đăng ký giao dịch tại ngân hàng và cung cấp hồ sơ cho cán bộ ngân hàng.

- Trường hợp các đồng chủ sở hữu chưa có Hồ sơ thông tin tại ngân hàng, các đồng chủ sở hữu đăng ký Hồ sơ thông tin khách hàng theo quy định của BIDV.

-  Căn cứ hồ sơ hợp lệ của khách hàng, bộ phận giao dịch thực hiện mở tài khoản tiền gửi chung theo yêu cầu.

-  Khách hàng nhận 01 bản đề nghị có xác nhận của ngân hàng và chứng nhận tiền gửi (đối với tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi).

8. Biện pháp tra cứu khoản tiền gửi

Khách hàng đăng ký dịch vụ nhận biến động số dư tiền gửi có kỳ hạn qua dịch vụ BSMS.

Khách hàng vấn tin khoản tiền gửi bằng các dịch vụ sau: BIDV Online, BIDV SmartBanking, Tổng đài trả lời tự động IVR hoặc liên hệ quầy giao dịch để được hỗ trợ.

Ghi chú:

-  Khách hàng được hiểu là Chủ tài khoản/Chủ sở hữu (hoặc Đồng chủ tài khoản/Đồng chủ sở hữu; hoặc người được ủy quyền (đã đăng ký với BIDV).

-  Trường hợp khách hàng là (i) người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự (NLHVDS) hoặc mất NLHVDS thực hiện giao dịch thông qua người đại diện theo pháp luật;(ii) người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thực hiện giao dịch thông qua người giám hộ.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}