Tối đa hóa lợi nhuận cho nguồn tiền nhàn rỗi của khách hàng

Tiền gửi thanh toán

Loại hình tiền gửi không kỳ hạn được sử dụng với mục đích chủ yếu là thực hiện các giao dịch thanh toán qua Ngân hàng bằng các phương tiện thanh toán như: séc lĩnh tiền mặt, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, chuyển tiền điện tử.

XEM CHI TIẾT

Tiền gửi có kỳ hạn

Là sản phẩm tiền gửi mà người gửi tiền chỉ có thể rút tiền sau một kỳ hạn gửi tiền nhất định theo thỏa thuận với tổ chức nhận tiền gửi.

XEM CHI TIẾT
Tiền gửi chuyên dùng

Tiền gửi chuyên dùng là sản phẩm tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng tổ chức mở tại BIDV nhằm quản lý, sử dụng nguồn tiền trên tài khoản theo đúng mục đích nhất định mà khách hàng yêu cầu hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

XEM CHI TIẾT

Tiền gửi ký quỹ

Tiền gửi ký quỹ là tiền gửi không thời hạn hoặc có kỳ hạn của tổ chức tại BIDV nhằm đảm bảo việc thực hiện một nghĩa vụ tài chính của tổ chức đó đối với BIDV hoặc các bên liên quan.

XEM CHI TIẾT

Giấy tờ có giá

Là hình thức huy động vốn bằng việc xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa BIDV với các tổ chức sở hữu giấy tờ có giá (GTCG) trong một thời hạn, điều kiện trả lãi và các điều kiện khác nhất định.

XEM CHI TIẾT

Tiền gửi đặc thù khác

Sản phẩm may đo chuẩn mực theo nhu cầu của khách hàng

XEM CHI TIẾT

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}