The transaction log for database 'BIDV_Portal_Internet' is full. To find out why space in the log cannot be reused, see the log_reuse_wait_desc column in sys.databases BIDV Internet - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chu-ma-ly Xay-nha-xỏn thăm và làm việc với AVIL và BIDV